Vad är en samfällighet?

Varje fastighetsägare på Blåsippsbacken är medlem i samfälligheten vars syfte och ändamål framgår av anläggningsbeslutet från 10 oktober 1974.
Anläggningsbeslutet hittar ni här.

Gemensamt äger och förvaltar vi

 • vägar, parkeringsplatser, garage, lekplatser och trädgårdsanläggningar
 • undercentral för fjärrvärme, ledningar för värme och vatten
 • ledningar för avlopp
 • elektriska ledningar och kopplingsskåp, vägbelysning samt kabelrör för teleledning till enskild fastighets anslutningsdosa
 • anslutning för TV via koaxialkabel eller bredband
 • gemensam sophantering (fr.o.m. 2008)

Varje år i mars månad, kallas alla medlemmar till en gemensam stämma. På stämman fattas beslut i frågor som är av betydelse; styrelsens medelshushållning ska godkännas och budget ska fastställas. En ny styrelse ska utses som på stämmans uppdrag har att svara för förvaltningen av områdets anläggningar.

För att öka trivseln i vårt område anordnas städdagar vår och höst då vi alla gemensamt underhåller och snyggar till i våra kvarter. Det finns ett fåtal regler som ska respekteras. Vad man får och vad man bör undvika finns beskrivet under respektive sektion här på hemsidan men nedan finns en sammanställning av några punkter.  

 • Parkering ska ske på de därför avsedda platserna.
 • Biltvätt inom samfälligheten är förbjudet.
 • Garagen ska användas för parkering av bil och inte utgöra ett externt förråd. Den som saknar bil kan hyra ut garaget till annan medlem i samfälligheten. Styrelsen har en kölista.
 • Vid byggande av murar och staket ska tomtgränsen respekteras. Fastighetsägaren är skyldig att undersöka om bygget är bygglovspliktigt. Höjdgränser finns för staket och murar.
 • Det är inte tillåtet att skada, ta bort eller i övrigt förstöra anläggning som tillhör föreningen.
 • Krypgrunden under varje fastighet är ägarens egendom – de installationer som finns i krypgrunden är föreningens. Om skador på installationerna uppstår genom fastighetsägarens försummelse kan fastighetsägaren bli skadeståndsskyldig. De fastighetsägare som har nedstigningsbrunn till krypgrund på sina tomter är skyldiga att hålla nedgången tillgänglig för att möjliggöra inspektion.
 • Vid bygge av bod, balkong eller annat ska grannarna informeras – gäller det bygglovspliktiga åtgärder är det ett krav.
 • Respektera gällande regler för avfallshantering – i kompostmoloken får endast matavfall i därför avsedda påsar läggas. Avfall som lämnas utanför molokerna omhändertas inte av sophämtningen. Trädgårdsavfall får komposteras på den egna tomten eller forslas till Lövsta ÅVC.

Antal besök: 0