Årsstämma

Årsstämman är onsdagen den 12 mars 2024. Kallelse utsänds senast 14 dagar före stämman. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 december 2023.

Årsstämman hålls en gång per år i mars och är föreningens högsta beslutande organ. Kallelse till årsstämman ska utsändas senast 14 dagar före stämman. Varje fastighet har en röst vid stämman (totalt 88 röstberättigade). Om samfällighetsavgälden för föregående månad ej är betald vid tillfället för stämman, har fastighetsägaren inte någon rösträtt.

Varje fastighetsägare kan lämna förslag till stämman i form av en så kallad motion, som genom röstning vid stämman bifalles eller avslås. Motioner ska enligt stadgarna vara styrelsen tillhanda senast den 31 december för att kunna behandlas på följande årsstämma.

Årsstämman väljer styrelse och fattar beslut om föreningens verksamhet och budget för det kommande året, samfällighetsavgift m.m. Praxis i föreningen är att ordförande varannan gång väljs från Ripvidet respektive Lappvidet samt att två ledamöter väljs från Lappvidet och tre från Ripvidet, när så är möjligt.

Årsstämman väljer också två revisorer som å medlemmarnas vägnar ska granska föreningens räkenskaper och styrelsens löpande arbete.

Vidare utses en valberedning inför kommande års val: en person från Ripvidet och en från Lappvidet.

Antal besök: 2207