Styrelsens ansvar

Styrelsen verkställer de beslut som tagits vid årsstämman och tillser att det löpande underhållet och driften av våra gemensamma anläggningstillgångar fungerar.

Styrelsen har fem ordinarie medlemmar och två suppleanter, som mellan sig fördelar följande uppgifter:

  • Kontakter med myndigheter och byalag
  • Administration, protokoll och information
  • Betalningar, avgälder, budget och bokslut
  • Värme, vatten och el utanför fastigheterna
  • Gemensamma ytor
  • Sophantering
  • Medlemsregister
  • Hemsida
  • Fibernätet

Styrelsen sammanträder regelbundet under året.

Om detta av någon anledning inte skulle fungera tar Länsstyrelsen över skötsel och drift av vår förening enligt lagen om samfälligheter.

Det är alla medlemmars ansvar att aktivt engagera sig i arbetet med föreningen!

Antal besök: 888