Underhålls- och förnyelseplan och fondavsättningar

Från Villaägarnas riksförbunds hemsida (länk) om vikten av att följa underhållsplan och förebygger skador:

Viktigt att följa underhållsplanen och förebygga skador
2022-05-20
Löpande underhåll av anläggningarna och olika skadeförebyggande åtgärder är A och O. Inte bara håller anläggningarnas egendom längre, det kan även vara en förutsättning för att få ersättning på försäkringen vid skada.

Från Villaägarnas riksförbunds hemsida om underhålls- och förnyelseplan och avsättning av medel till fonder:

Underhålls- och förnyelseplan – vad gäller?
2012-12-17
Vår rådgivningsavdelning får ofta frågor om vad som gäller för underhålls- och förnyelseplaner och för avsättning av medel till fonder. Här kommer en kort sammanfattning.
Samfällighetsföreningar med småhus eller med småhus och flerbostadshus och som förvaltar anläggningar av kommunalteknisk natur eller annars är av större värde är skyldiga att avsätta medel till en underhålls- och förnyelsefond. Exempel på sådana anläggningar är
• vatten- och avloppsledningar

• fjärrvärmesystem
• garage
• parkeringsplatser
• kvarterslokaler
• lek-och grönområden
Fondavsättningens storlek, som ska framgå av stadgarna, ska utgå från en underhålls- och förnyelseplan som styrelsen ska upprätta. Planen bör innehålla en beskrivning av anläggningen, anläggningens värde, ålder och beräknad livslängd, underhållsintervall samt det årliga avsättningsbeloppet.
Mer information om fondavsättningar och planer finns i Rådgivningsavdelningens informationsskrift:

Underhålls-_och_förnyelsefond.pdf

Antal besök: 631