Ansvarsområden

Fastighetsägarna i kvarteren Lappvidet (33 hus) och Ripvidet (55 hus) är medlemmar i Blåsippsbackens Samfällighetsförening. Föreningen svarar för drift och underhåll av föreningens gemensamma anläggningar. Dessa är: Värmecentral, anslutning av kranvatten (varmt och kallt vatten), yttre el, sophantering, garagelängor, lekplatser, tennisplan, spolplattor för biltvätt, gångvägar inom området, parkeringsytor och tillfarter samt avtal om skötsel av kabel-TV nät. Kostnader för drift och underhåll av detta betalas via föreningen genom månatliga samfällighetsavgifter från varje fastighetsägare.

Varje år väljs en styrelse som har i uppdrag att bl.a. planera drift och underhåll. Vid olika projekt som beslutas av årsstämmorna kan även boende, som inte sitter i styrelsen, vara med i projektgrupper. Föreningens ansvar och befogenheter regleras av anläggningsbeslut, stadgar och lagen om ekonomiska föreningar.

Vi som bor här har alltså skyldighet att engagera oss i arbetet med föreningen. Om detta inte fungerar tar i sista hand Länsstyrelsen över skötsel och drift av föreningen.

Välkommen att ta del i arbetet med att vara en välfungerande samfällighetsförening!

Antal besök: 925