Staket och murar

Bygglov för staket
Visste du att du ibland måste ha bygglov för ett staket? Stockholms stads regler om detta finner du på https://bygglov.stockholm/
Nedan exempel från deras websida

Staket, plank, spaljé, pergola
Du behöver oftast bygglov när du sätter upp ett tätt insynsskydd som ett plank. Undantag är plank vid uteplats. Du behöver oftast inte bygglov för att sätta upp glesa byggen som staket, spaljé eller pergola.

Plank
Ett plank är en tät konstruktion som skärmar av och fungerar som ett insynsskydd. Plank högre än 1,1 meter från marken krävs bygglov.  Även en glasskiva eller en segelduk som sätts stående kan räknas som ett plank som kräver bygglov.

Undantag för plank vid uteplats
Du behöver inte bygglov för att sätta upp ett plank vid din uteplats om:

  • du placerar planket inom 3,6 meter från ditt en- eller tvåbostadshus
  • planket inte är högre än 1,8 meter mätt från marken
  • avståndet till tomtgränsen är minst 4,5 meter.

Om uteplatsen eller planket placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs ett medgivande från din granne. Ett skriftligt godkännande från grannen försäkrar dig mot framtida tvister. Ger grannarna inte sitt medgivande måste du söka bygglov. Avståndet till allmän gata och park ska alltid vara minst 4,5 meter.

Staket
Du behöver inte bygglov för ett staket. Ett staket som avgränsar ska bestå av minst hälften luft och gå att se igenom från alla håll.

Framkomlighet inom området
Utforma och placera det du ska bygga så att det är trafiksäkert och inte hindrar framkomligheten inom samfälligheten. Detta gäller särskilt staket och murar mot förbindelseleder inom bostadskvarteren som måste vara så breda att utryckningsfordon snabbt kan komma fram. Staket, mur eller växtlighet ska placeras innanför tomtgränsen – inte på gränsen.

Styrelsen vill också uppmärksamma alla medlemmar på att det inte är tillåtet att bygga staket eller mur på samfällighetens mark. Kontrollera därför noga var din tomtgräns går innan du börjar bygga.

Antal besök: 0